Barnevernsloven

Barnevernloven

Loven skal bidra til at barnevernet avdekker omsorgssvikt og forhold som gjør at unge ikke får dekket sine fysiske, psykiske og materielle behov, og sette inn tiltak der dette er nødvendig.

Barnevernsloven pålegger kommunenes barnevern å kontrollere og trygge forholdene barn og ungdom lever under. Formålet med barnevernsloven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, at de får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Loven skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Over 30000 barn og unge i Norge er tilknyttet tiltak i regi av barnevernet.

Barnevernet skal avdekke omsorgssvikt og forhold som gjør at unge ikke får dekket sine fysiske, psykiske og materielle behov, og sette inn tiltak der dette er nødvendig. Tiltakene kan variere fra enkle hjelpetiltak i hjemmet, til omsorgsovertagelse og flytting av barnet fra biologiske foreldre. En del av de barn og unge som ikke kan bo i egen familie plasseres i institusjoner fordi særlige behov eller forhold tilsier dette, men de fleste plasseres i fosterhjem.

Les ” Lov om barneverntjenester (barnevernloven)” fra Lovdata.

1pluss1 får oppdragene fra kommunene, det vil si at en kommune som har behov for et tiltak til et barn eller en ungdom henvender seg til staten (Buf-etat), som igjen skal finne et egnet tiltak. Dersom Buf-etat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) ikke finner et tiltak innenfor statens egne tilbud kan de henvende seg til private tjenesteleverandører, for eksempel 1pluss1. Regionene Ski (dekker kommunene nord i Østfold og sørlige Akershus), Sarpsborg (sør- og indre Østfold) og Lillestrøm (resten av Akershus, samt områdene rundt Mjøsa) er innenfor vårt område der vi allerede har baser.

Barnevern i Norge er regulert av barnevernloven. 1pluss1 tilrettelegger for at barn og unge skal få trygge rammer på bo- og omsorgsbaser. Og noen fosterbarn kan bli plassert i familier for å skape en annen omsorgssituasjon enn det en institusjon kan tilby. Vi har baser i områdene rundt Oslofjorden, i Halden, Sarpsborg, Hvaler, Fredrikstad, Moss, Ski, Nittedal, Skedsmo og Hof i Vestfold.