FOSTERHJEM ETTERVERN KOMPETANSE
OM 1PLUSS1 FILMER KONTAKT OSS
Velkommen til våre nettsider! Her finner du informasjon om 1PLUSS1,
samt litt om hvordan vi jobber og tenker. Du vil også finne noe generelt stoff om barnevern
og fosterhjem, samt kontaktinformasjon, linker og informasjon om oss som jobber i 1PLUSS1. Vi setter pris på tilbakemeldinger rundt alle sider av vår virksomhet!
FOSTERHJEM Det er et stort udekket behov for fosterhjem i Norge. I 2012 bor det i underkant av 10000 barn 
og unge i fosterhjem, og mange venter på eller har behov for et slikt tilbud. Det offentlige barnevernet har et uttalt mål om at flere barn skal bo i fosterhjem fremfor plassering i institusjon. Denne målsettingen støtter vi. 
De fleste fosterhjemmene er ansatt av kommunen barna kommer fra, og får godtgjørelse og oppfølging derfra. I 1PLUSS1 jobber vi etter en modell hvor det gis tettere oppfølging og større godtgjøring enn en kommunal barneverntjeneste vanligvis kan tilby. Dette gjør familiene som jobber for oss bedre i stand til å takle de utfordringene oppgaven med å være fosterforeldre kan by på. Vi tror at de aller fleste som tar på seg en slik rolle vil ha behov for å tilhøre et felleskap, 
og kunne be om råd og motta veiledning både på en fast basis og i spesielle situasjoner. 
Vi konstaterer at også det offentlige barnevernet gjennom stat og kommune i større grad organiserer tilbudet sitt på liknende måte. NOEN TALL OG FAKTA OM FOSTERHJEM I NORGE: • Flere enn 1000 nye barn og unge trenger fosterhjem hvert år. • I dag har 169 barn og unge og ventet på fosterhjem i mer enn 6 uker. • Behovet for fosterhjem øker med 10 % hvert år. • Det er spesielt behov for flere fosterhjem til ungdom mellom 15 og 17 år. • For de fleste barn og unge er fosterhjem et bedre alternativ enn institusjon. • Dette gjelder også for barn og unge med store hjelpebehov, noe som betyr økt behov for egne tiltak i fosterhjemmene. • 30 % av fosterforeldrene er frikjøpt på heltid og 19 % frikjøpt på deltid – det vil si at en av fosterforeldrene er hjemme på heltid/deltid for å ivareta omsorgen for barnet. • Bruk av forsterkningstiltak i hjemmene har hele tiden vært økende, 
 men spesielt sterkt de siste årene.
ETTERVERN Vårt ettervern er et lavterskeltilbud til ungdom på vei ut i egen bolig. Målsettingen er å lære og være selvstendig og tilegne seg ferdigheter for å bo alene. Oppnå kontinuitet og en trygg overgang på vei ut fra fosterhjemmet. I praksis består modellen av noen få sentrale elementer: • Selvstendighet, frihet og ansvar (Ungdommen) • Sosial kontroll (Omgivelsene) • Noen som bryr seg (Fosterfamilien) • Ferdighetstrening (Veilederen og ungdommen) SELVSTENDIGHET, FRIHET og ANSVAR: Dette er et svært viktig punkt. Selv om ungdommen aksepterer et ettervern i regi
av 1PLUSS1, skal det bety at vedkommende flytter for seg selv og får anledning til å leve selvstendig. Det betyr at vi må tåle å vite at ungdommen fester, har kjæreste på besøk, roter med penger, spiser usunn mat, har det rotete i leiligheten eller andre ting ungdom gjør som kan irritere og frustrere oss som voksne. Dette har selvsagt en grense, men det er i hovedsak de tre neste punktene; sosial kontroll, noen som bryr seg, og ferdighetstrening som skal justere dette, slik det også er i andre menneskers liv. SOSIAL KONTROLL: Dersom ungdommen fester, er dette til en viss utstrekning noe vi må akseptere, men hvis det foregår på en måte som er til sjenanse for andre der vedkommende bor eller havner
i problemer på grunn av det er det en annen sak. På samme måte blander vi oss ikke inn
i hvordan ungdommen prioriterer å bruke pengene sine, så lenge regninger blir betalt. NOEN SOM BRYR SEG: Hvis leiligheten til ungdommen er en svinesti, og middagen bare består av Pizza Grandiosa kan vi selvsagt si at vi ikke orker å komme på middag, og nekte å besøke før leiligheten er ryddig. Det kan absolutt være en form for sosial kontroll. Det kan uansett ikke brukes alene. Vi tror likevel mye mer på å være den som bryr seg. Hva ville en omsorgsfull mor ha gjort? Det kan definitivt være et alternativ å tilby hjelp, by på seg selv og tilføre den kompetansen som trengs for å klare overgangen til selvstendighet. Kompetanse er også nøkkelordet for det fjerde elementet: FERDIGHETSTRENING: De fleste ungdommer på vei ut i selvstendighet trenger å styrke sin praktiske og sosiale kompetanse. Vi har utarbeidet et program for dette. Programmet er fleksibelt, og skal tilpasses hver enkelt ungdoms behov før ettervernet starter. Vil du vite mer om ettervern i 1PLUSS1 kan du henvende deg direkte til oss på mail; post@1pluss1.no eller telefon; 69 79 22 00
HVORFOR ETTERVERN Etter å ha bodd i fosterhjem i mange år vil våre ungdommer som all annen ungdom begynne å søke selvstendighet og etter hvert ønske å flytte for seg selv. For ungdom som flytter fra sine biologiske foreldre vil dette som oftest være forbundet med relativt lav risiko, som å gå på line med sikkerhetsnett. Hvis noe går galt; man får dårlig råd, mister jobben, angrer på skolevalget, blir uvenner med kjæreste eller venn man evt. deler leilighet med, føler seg ensom, blir rammet av hjemlengsel, blir lei av å lage mat og vaske klær; Døra til mor og far er som oftest åpen en periode til man får summet seg,
og er klar til å prøve igjen. Man har tryggheten retrettmuligheten gir. For våre ungdommer som har vokst opp i annen omsorgsbase er det ikke nødvendigvis så enkelt. Flytter man ut fra fosterhjemmet er det ikke sikkert at man har mulighet til å flytte inn igjen ett år senere. Dette er en ulempe flere fosterbarn vil oppleve, og et problem det ikke finnes en enkel løsning på. Fosterbarn har imidlertid også en annen ulempe som andre ungdommer vanligvis slipper, og den er på mange måter enda verre, men heldigvis litt lettere å gjøre noe med. Ungdom trenger noen som bryr seg. For en ungdom som etablerer seg alene er det viktig å stå på egne ben, klare seg selv. Det ungdom flest har, er noen som ringer, kommer innom, bidrar med litt ekstra penger når det er tomt i kjøleskapet og ber på søndagsmiddag i ny og ne. Dette er den muligheten vi ønsker å tilby ungdommer gjennom vårt ettervernsprosjekt. Mange ungdommer vil flytte hjem til miljøet de opprinnelig kom fra etter perioden i fosterhjem. Mange har foreldre som kan ivareta de funksjonene vi forsøker å beskrive. Noen av ungdommene har ikke denne muligheten, ønsker ikke å flytte hjem eller føler seg rett og slett mer knyttet til miljøet de har blitt en del av i perioden de har bodd i fosterhjemmet. Noen er midt i skolegang, eller har jobb eller venner som binder til stedet. Det er denne gruppen vi først og fremst tenker som målgruppe for tiltaket.
KOMPETANSE 1PLUSS1 KOMPETANSE tilbyr tjenester rettet mot barneverntjenestene, barnevernsinstitusjoner og andre offentlige og private aktører som kan ha utbytte av våre tjenester. Vi har i den forbindelse knyttet til oss dyktige medarbeidere med lang og bred erfaring innenfor sentrale barnevernfunksjoner. HVA VI KAN TILBY: TILTAK – Bistå kommunen med foreldreveiledning eller familieterapi. – Bistå kommunen med behandling/støttesamtaler for barn eller ungdom. – Kartlegge barnet/ungdommens nettverk og avholde nettverksmøter – ART – Konflikthåndtering VEILEDNING – Veiledning kan gis både individuelt eller i grupper for barneverntjenestens ansatte. – Veiledning til fosterforeldre, individuelt eller i grupper. – Veiledning til institusjoner, individuelt eller i grupper. FAGLIG KOMPETANSE Som bruker av våre tjenester får man tilgang til den samlede fagkompetanse som våre konsulenter representerer. 1PLUSS1 KOMPETANSE består av personer spesielt rekruttert ut fra lang praktisk erfaring fra ulike felt i barnevernet, og vid teoretisk bakgrunn innenfor det samme. Vi har også vektlagt konsulentenes integritet og kapasitet til å jobbe selvstendig og kunne samarbeide tverrfaglig. VI HAR KOMPETANSE FRA: – mange år i kommunal barneverntjeneste – mange år med miljøarbeid fra omsorgs– og utredningsinstitusjoner. – ledelse av institusjoner – familieterapi – veiledning – familiearbeid – nettverksarbeid – ledelse av fosterhjemsnettverk – klarstilling av fosterhjem/beredskapshjem – adopsjonssøknader – psykiatrisk utredning og behandling (BUPP) – arrangere kurs/seminarer – ART – konflikthåndtering Kontakt Annica Samulesen på telefon 41044224 eller send mail til annica@1pluss1.no
for mer informasjon.
Om 1PLUSS1 1PLUSS1 ble opprettet i 2003, og drives av Agne Sæther og Stig Jøraholmen. Fra 2015 har Renate Gjertsen jobbet hos oss som konsulent. Hun har tidligere vært fostermor i 1PLUSS1 
i en årrekke. Renate har også hovedansvaret for avdeling Ettervern, som tilbyr bosted og oppfølging for ungdom på vei inn i voksenlivet. Annica Samuelsen ble ansatt som konsulent 
i 2016, og har i tillegg hovedansvaret for vår avdeling kompetanse. Denne avdelingen yter tjenester innen blant annet veiledning, tilsyn og avlastning. 
Malin Anderson ble ansatt som konsulent sommeren 2018.
Renate Gjertsen Barnevernskonsulent Daglig leder 1PLUSS1 Bo-og omsorgsbaser TLF: 980 50 506 renate@1pluss1.no Annica Samuelsen Barnevernskonsulent Daglig leder 
1PLUSS1 Kompetanse TLF: 410 44 224 annica@1pluss1.no Malin Andersson Barnevernskonsulent TLF: 466 14 742 malin@1pluss1.no
Agne Sæther Barnevernskonsulent Styreleder TLF: 922 60 148 agne@1pluss1.no Stig Jøraholmen Barnevernskonsulent Daglig leder 
1PLUSS1 Ettervern TLF: 906 40 761 stig@1pluss1.no
1PLUSS1 ønsker å være en liten aktør med høy kvalitet, rask beslutningskraft og mye engasjement. 1PLUSS1 kan tilby forsterkede fosterhjem, ettervern med tilpasset grad av oppfølging og tjenester innenfor saksbehandling, tilsyn og veiledning. 1PLUSS1 Kontor- og møtelokaler i Ryggeveien 39, Moss. Postadresse: Postboks 2005, 1530 MOSS Telefon: 69 79 22 20, e-post: post@1pluss1.no 1PLUSS1 Kompetanse Daglig leder Annica Samuelsen TLF: 41044224 annica@1pluss1.no 1PLUSS1 bo- og omsorgsbaser AS, Orgnr: 912595625 1PLUSS1 ettervern AS, Orgnr: 889 729 252 1PLUSS1 kompetanse AS, Orgnr: 818 779 542
Kontakt oss:

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.